Genom att kartlägga hur olika gener påverkar produktion av vedbiomassa och vedegenskaper kan forskningsprogrammet FuncFiber bidra till en mer effektiv och lönsam skogsträds- odling. De naturliga variationerna i trädens gener identifieras och kan användas i skogsträdsförädling för att få snabbare tillväxt och mer specialiserade egenskaper hos de viktiga skogsträden. Förbättringarna kan bäst utnyttjas i intensiv skogsträdsodling baserat på elitkloner, korta rotationstider samt anpassad skötsel.
FuncFiber är ett forskningsnätverk med bas vid Umeå Plant Science Center som knyter samman forskargrupper från flera olika universitet och industri. Syftet är att stärka samarbete mellan forskare med expertis inom skogsträdens biologi, kemi och matematisk analys och att öka kapaciteten vid en forsk- ningsmiljö som redan idag är ledande inom skogsbioteknik.
Inom FuncFiber etableras databasen FuncFiber 100. Databa- sen byggs upp i ett samarbete med skogsbioteknikföretaget SweeTree Technologies och består av en kollektion av trans- gena träd med modiferade vedegenskaper. Den är en unik tillgång för forskningen. Med hjälp av storskalig analys av trädens genututryck, metabolism och proteinmönster, kombi- nerat med kemometrisk analys kan vi börja förstå komplicerade biologiska samband bekom vedens egenskaper.
FuncFiber har etablerat ny världsledande teknik att analysera vedegenskaper. Med hjälp av avancerad NMR, FTIR, masspek- trometri och mikroskopi i kombination med kemometri kan kemiska och strukturella effekter som påverkas av specifika gener visualiseras.
funcfiber_3enLäs mera...