info_16x16Utifrån min tidigare forskning om fotosyntes fokussera mitt arbete för närvarande på två nya inriktningar: Växtproteasernas funktion och Nordiska mikroalgernas potential för återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa.

Christiane Funk

Återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa med hjälp av nordiska mikroalger

Fotosyntes är en process där koldioxid från luften tas upp och omvandlas till kemisk lagrad energi med hjälp av solljus. Vi låter mikroalger utföra sin fotosyntes i avloppsvatten som renas, och samtidigt bildas biomassa. Algbiomassan kan sedan användas för biobränsle, biogas, biogödsel eller till och med för produktion av bioplaster. Vår utmaning är det subarktiska klimatet vi har här i norra Sverige med låga temperaturer och korta dagslängder vintertid. Därför undersöker vi möjligheten att använd lokala, naturligt förkommande alg-stammar. Vi undersöker deras förmåga att rena avloppsvatten, analyserar deras biomassa och undersöker hur man kan förlänga deras tillväxtfas.

Växtproteaser

Proteaser är proteiner som bryter ner andra proteiner. De är involverade i många olika biologiska funktioner, t.ex. matsmältningen, nedbrytning av proteiner som inte fungerar eller cell signalering. Även om hundratals gener som kodar för proteaser i olika växter har identifierats, är deras biologiska funktion mestadels okända. Med hjälp av molekylär-biologiska och biokemiska metoder försöker vi identifiera funktionen av olika växtproteaser. Våra modellorganismer sträcker sig från cyanobakterier över alger till högre växter.

enLäs mera...